BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO MARIOLI KAŹMIERCZAK

Biuro rachunkowe Łódź Możliwość obsługi zdalnej Obsługa spraw kadrowych Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy Doradztwo podatkowe Wsparcie prawne Kompleksowość obsługi  Ponad 25 lat wsparcia dla przedsiębiorców Dostosowanie do potrzeb klienta

Polityka prywatności

Polityka prywatności

79 / 100

I. Informacje ogólne

 1. Definicje użytych pojęć:
  1. administrator (administrator danych osobowych) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  2. adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty e-mail;
  3. informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  4. kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn.zm.);
  5. komunikat – każdą informację wymienianą lub przekazywaną między określonymi osobami za pośrednictwem publicznie dostępnych usług teleinformatycznych;
  6. konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową;
  7. operator – właściciel serwisu internetowego;
  8. polityka prywatności – dokument, zamieszczony na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników serwisu o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane, zwana dalej także „Polityką”;
  9. przedsiębiorca – zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2010 roku za Dz.U. nr 220, poz. 1447 z późn.zm.) osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (w tym wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej), korzystająca lub mogąca korzystać za pośrednictwem serwisu z usług świadczonych przez operatora, w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową albo też pełnomocnik przedsiębiorcy;
  10. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, także w sposób dokonujący się w systemach informatycznych;
  11. serwis (serwis internetowy) – witryna (strona) internetowa, której posiadaczem (dysponentem) jest operator, zamieszczony pod adresem www.doradcapodatkowy-lodz.pl;
  12. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.);
  13. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
  14. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  15. usługi – czynności, które są wykonywane za pośrednictwem serwisu przez usługodawcę na rzecz usługobiorców na podstawie regulaminu;
  16. usługodawca – operator serwisu, który, prowadząc działalność zarobkową lub zawodową, świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie umów zawieranych z usługobiorcą;
  17. usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawną albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez operatora (usługodawcę) drogą elektroniczną na podstawie umowy zawieranej z nim za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  18. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu, będąca osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, choćby nie zawarła umowy z usługodawcą;
  19. urządzenie końcowe użytkownika – urządzenie, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do sieci teleinformatycznej, np.: komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon itp.;
  20. wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, podającej swoje dane osobowe podczas korzystania z serwisu;
  21. siedziba – główne miejsce wykonywania działalności przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  22. zbiór danych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie,
  23. zgoda osoby, której dane dotyczą – oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.
 2. Ten dokument, zwany dalej „polityką prywatności”, zawiera informację dla użytkowników o zakresie, podstawie prawnej i celu gromadzenia danych osobowych, ich przetwarzania, wykorzystywania oraz ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, tożsamości administratora i odbiorcach albo kategoriach odbiorców danych osobowych, a także informację o wykorzystaniu z plików cookies, w ramach serwisów zlokalizowanych na domenach należących do operatora, zwanych dalej łącznie „serwisami”, a osobno każdy z nich „serwisem”.
 3. Operatorem serwisu jest: BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO MARIOLA KAŹMIERCZAK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 470943909, NIP: PL 7251008333, zwana dalej „BIURO”.
 4. Administratorem danych osobowych jest: BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO MARIOLA KAŹMIERCZAK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 470943909, NIP: PL 7251008333.
 5. „BIURO”, jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, powierzyło umową „BIZNES-EKSPERT KAŹMIERCZAK” Sp.j. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piramowicza 15 lok. 17, 90-254 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096201, Regon: 471437456, NIP: PL 7271860876., zwanej dalej „BIZNES-EKSPERT”, przetwarzanie zebranych w ramach serwisów danych. W razie dalszej zmiany w tym zakresie, „BIURO” niezwłocznie zawiadomi użytkownika na łamach serwisu.
 6. Biuro zapewnia użytkownikom serwisu ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, a także w prawie telekomunikacyjnym oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Pełen i nieograniczony dostęp do niniejszego dokumentu jest dla każdego użytkownika nieodpłatny. Dokument ten można pobrać i zachować w formie elektronicznej lub papierowej dla własnych potrzeb związanych z korzystaniem z serwisu.
 8. Niniejsza Polityka prywatności podlega ochronie przewidzianej w prawie autorskim, tj. w ustawie z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn.zm.).
 9. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

II. Polityka bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu – Polityka prywatności

 1. Przeglądanie serwisu przez każdego użytkownika jest dobrowolne. Użytkownicy chcący przeglądać serwis nie są zobowiązani do korzystania z kwestionariuszy, zamawiania newsletterów, wypełniania ankiety czy składania zamówienia na usługi. Korzystanie z kwestionariuszy, zamawianie newsletterów, wypełnianie ankiet lub składanie zamówień na usługi, w tym na zamieszczenie artykułu, jest związane z koniecznością podania danych osobowych, zgodnie z treścią punktu II.4. Podanie danych osobowych następuje zawsze dobrowolnie. Jednakże jeśli chodzi o składanie zamówień na usługi, korzystnie z kwestionariuszy, zamawianie newsletterów lub wypełnianie ankiety, podanie danych osobowych jest warunkiem ich świadczenia. Odmowa udzielenia danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacją korzystania ze wskazanych wyżej możliwości.
 2. Oprócz celów informacyjnych i promocyjnych, administrator danych osobowych może zbierać za pośrednictwem serwisu i przetwarzać określone dane osobowe użytkowników, w celu: a) koniecznym do udzielenia użytkownikowi odpowiedzi co do warunków świadczenia usługi albo wykonania umowy, b) niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, c) gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora, przewidzianych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osobowych, a także dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanych usług.
 3. Serwis ogranicza przetwarzanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego przy świadczeniu na ich rzecz usług. Zbierając dane osobowe, wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez „Biuro” zależy od wyrażenia przez tą osobę na to zgody. Zbierając dane osobowe te spośród nich, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną, dodatkowo oznaczamy gwiazdką (*).
 4. Użytkownicy chcący:
  1. złożyć zapytanie o koszt naszej obsługi, podają następujące dane osobowe: nazwisko i imię, adres e-mail, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, formę prawną działalności gospodarczej, liczba właścicieli (wspólników), typ księgowości, liczba zatrudnionych pracowników, ilość dokumentów źródłowych, metodę opodatkowania w VAT;
  2. złożyć zamówienie na usługę, podaję następujące dane osobowe: nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres e-mail, adres zameldowanie na pobyt stały, w tym nazwę miejscowości, kod pocztowy, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, telefon kontaktowy i treść wiadomości a przedsiębiorcy dodatkowo numer w systemie REGON i NIP;
  3. skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail z właścicielem Serwisu lub składający inne zapytanie złożenia zapytanie, podają następujące dane osobowe: nazwisko i imię, adres e-mail, adres, w tym nazwę miejscowości, kod pocztowy, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, telefon kontaktowy oraz treść wiadomości.
  4. Podanie powyższych danych osobowych jest konieczne w celu zrealizowania powyższych celów. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Rezygnacja z podania wymaganych danych osobowych przerywa proces tworzenia wiadomości. Wysłanie wiadomości elektronicznej bezpośrednio z Serwisu jest możliwe dopiero po wypełnieniu wszystkich pól formularza.
 1. W celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celu dochodzenia roszczeń za zrealizowane usługi oraz w celach marketingowych, dotyczących naszych produktów lub usług, przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Warunkiem korzystania przez użytkownika z zasobów serwisu związanych z podawaniem danych osobowych jest zaakceptowanie wszelkich postanowień niniejszej Polityki prywatności. Akceptacja tego dokumentu jest jednoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy „Biurem” a użytkownikiem, dotyczącej możliwości nieodpłatnego korzystania z tych zasobów serwisu, a także z ustaleniem zasad korzystania z zasobów płatnych.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przed wysłaniem formularza wiadomością e-mail, zapisaniem wypełnionej ankiety i przed wysyłką zamówienia. W trakcie wypełniania kwestionariusza kontaktowego, użytkownikowi pokazuje się komunikat o następującej treści:

Akceptuję Politykę prywatności: TAK NIE
Akceptuję Regulamin serwisu: TAK NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: TAK NIE

Jeżeli zgoda zostanie udzielona, administrator otrzyma Pani / Pana wiadomość wraz z treścią udzielonej zgody, w przeciwnym razie serwis nie dokonana wysłania wiadomości i przekseruje Pani / Pana do poprzedniej strony.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO MARIOLA KAŹMIERCZAK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 470943909, NIP: PL 7251008333 zgodnie z art. 6 ust. 1 a i b rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), dla następujących potrzeb wskazanych w Polityce prywatności serwisu internetowego www.doradcapodatkowy-lodz.pl::

1.

w celu wykonania zamówionej usługi, w tym na kontakt telefoniczny i na podany adres poczty e-mail

□ tak

□ nie

2.

w celu powiadomienia o zmianie Polityki prywatności i plików cookies

□ tak

□ nie

3.

w celu powiadomienia o zmianach w Regulaminu serwisu

□ tak

□ nie

4.

w celach marketingowych, w tym przedstawienia informacji handlowej

□ tak

□ nie

5.

w celu przesłania informacji o ważnych wydarzeniach, dotyczących życia gospodarczego oraz zmian przepisów prawa.

□ tak

□ nie

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Polityką prywatności, w szczególności zaś z prawami przysługującymi mi w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyślij”

 1. Akceptując Politykę prywatności, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanych celach, zgodnie z Polityką prywatności. Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dołączana do wiadomości e-mail.
 2. Wszelkie dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane podmiotom trzecim, tylko za jego zgodą, z wyjątkiem przypadków, gdy ich udostępnienie jest obowiązkiem administratora danych osobowych. Odbiorcą danych osobowych jest administrator danych osobowych oraz osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu.
 3. Dane osobowe użytkowników stanowią zbiór danych osobowych, podlegający rejestracji przez w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawienia przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania przez operatora. Użytkownik może też wnosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz żądać ich przeniesienia.
 5. Dane osobowe podane przez użytkownika są przetwarzane przez czas trwania usługi świadczonej przez operatora na rzecz użytkownika, chyba że przed jej zakończeniem użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W razie cofnięcia zgody operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi względem użytkownika, jeśli jej wykonanie zależy od udzielenia zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało przedsięwzięte na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób sprzeczny z prawem.
 8. Użytkownik ma prawo żądać udzielenia informacji od operatora, czy przetwarza on jego dane osobowe oraz uzyskać dostęp do nich w formie nadającej się do odczytu maszynowego i w sposób nienaruszający praw osób trzecich. Użytkownik realizuje to prawo przez złożenie pisemnego lub elektronicznego żądania do operatora na adres pocztowy lub mailowy podane przez niego w Regulaminie świadczenia usług jako dane do korespondencji. Jednorazowe przesłanie informacji o przetwarzanych danych osobowych jest nieodpłatne. W razie zgłoszenia przez użytkownika kolejnych żądań operator pobiera opłatę w wysokości 15 zł netto od każdorazowego udostępnienia tych informacji, płatnych na rachunek bankowy wskazany przez operatora w odpowiedzi na zgłoszone żądanie.
 9. Zgodnie z brzmieniem art. 22 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zastrzega się możliwość odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez operatora na rzecz użytkownika, w przypadku nieudostępnienia przez użytkownika takich danych, których podane jest konieczne do realizacji zamówienia (usługi). Katalog tych danych jest wymieniony wyżej w punkcie II.4.
 10. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z operatorem, realizującym usługi: marketingu bezpośredniego, obsługującym płatności czy dostawy oraz wykonujących czynności serwisowe na zlecenie operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg takich czynności oraz za realizację płatności, a także za prawidłowość podania przez użytkownika danych przy dokonywaniu płatności. Dane te są podawane przez użytkownika na jego własną odpowiedzialność.
 11. W obrębie serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające użytkownikom dotarcie do innych stron internetowych. „Biuro” nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności ani na politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za to odpowiedzialności, w tym za prawidłowość administrowania danymi osobowymi przez te podmioty zewnętrzne. W celu ochrony swoich interesów i prywatności, przed skorzystaniem z innych stron internetowych, użytkownicy powinni zapoznać się z przyjętą dla nich polityką prywatności i oraz z informacją, dotyczącą stosowania na takich stronach plików cookies, jeżeli takie są tam wykorzystywane. W przypadku braku na tych stronach takich informacji, użytkownicy powinni skontaktowali się z administratorami danej strony, celem uzyskania stosownej informacji.
 12. Informujemy, że na podstawie zawartych przez nas umów wzajemnych w ramach serwisów wynajmujemy różnym firmom reklamowym miejsca na zamieszczanie reklam. Podmioty te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych. Operator nie ma wpływ na to, czy podmioty zamieszczający reklamy w serwisie przestrzegają obowiązków w zakresie danych osobowych i nie przyjmuje na siebie za to odpowiedzialności, jeżeli te obowiązki nie są przez te podmioty realizowane. W celu ochrony swoich interesów i prywatności, przed zapoznaniem się z reklamami, użytkownicy powinni zapoznać się z przyjętą przez reklamodawców polityką prywatności i oraz z informacją, dotyczącą stosowania przez nich plików cookies, jeżeli takie są tam wykorzystywane. W przypadku braku informacji, użytkownicy powinni skontaktowali się z administratorami reklamodawców, celem uzyskania stosownej informacji.
 13. Operator zbiera informacje dotyczące korzystania z serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu witryną internetową.
 14. Adres IP komputera użytkownika jest wykorzystywany przez nas ponadto w celach statystycznych, w tym w ankietach, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te są przez nas wykorzystywanie w celu realizacji marketingu bezpośredniego.
 15. W oparciu o uzyskane w sposób opisany wyżej w punkcie 14 i 15, informacje mogą być sporządzane zbiorcze zestawienia statystyczne. Mogą one być ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one ogólne informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika serwisu.
 16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez użytkowników w serwisie nieprawdziwych danych, informacji lub innych treści.
 17. W razie naruszenia ochrony danych osobowych, mogącej powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, operator bez zbędnej zwłoki zawiadamia użytkownika, którego dane dotyczą, o naruszeniu przez wysłanie, jeśli jest to możliwe, wiadomości mailowej stosownej treści na adres poczty mailowej użytkownika, wskazany przez niego podczas udostępniania danych osobowych.
 18. Operator jest zwolniony z obowiązku zawiadamiania użytkownika o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeśli:
  1. administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych
  2. administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1
  3. wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

POWRÓT

 

 

III. Dostarczanie wiadomości handlowych

 1. W związku z realizacją celu przetwarzania danych osobowych, określonego w punkcie II.2 lit. c, tj. marketingu bezpośredniego naszych produktów (usług), „Biuro” oraz „Biznes Ekspert” może przesyłać na podane przez użytkowników adresy e-mail i numery telefonów, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po uzyskaniu uprzedniej zgody. Informacje te mogą dotyczyć możliwości zakupu świadczonych produktów (usług), nowości, promocji i ofert specjalnych „Biura” oraz „BIZNES-EKSPERT” oraz naszych partnerów.
 2. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wycofanie zgodny następuje przez wypełnienie i wysłanie Operatorowi zawiadomienia dostępnego w tym miejscu. Odwołanie tej zgody odnosi skutek na przyszłość z momentem jej otrzymania przez operatora i nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce na podstawie odwołanej przez użytkownika zgody, staje się bezprawne.

POWRÓT

IV. Informacja o wykorzystania plików cookies

 1. Przez „plik cookie” w rozumieniu niniejszego dokumentu, uważa się plik lub inne narzędzie, opisane w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz przepisie art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
 2. Serwis korzysta z plików cookies. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest BIZNES-EKSPERT KAŹMIERCZAK Sp.j., z siedzibą w Łodzi przy ul. G. Piramowicza nr 15, lok. 17, 90-254 Łódź, numer KRS 000096201, NIP 7271860876, REGON 471437456 działający jako podmiot przetwarzający dane powierzone przez administratora.
 3. Pliki cookies można zablokować, ale może to ograniczyć korzystnie z Serwisu. Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, korzystając z funkcji automatycznego blokowania plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka Pomoc dostępna z menu przeglądarki lub pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
  Poniżej znajdują się linki do ustawień niektórych przeglądarek:
  Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows
  Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), to dane informatyczne, stanowiące niewielki fragment tekstu (tzw. pliki tekstowe), który witryna internetowa wysyła do przeglądarki, który następnie przeglądarka przesyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Strona internetowa Operatora może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Pliki cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookies przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookies może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 5. Pliki cookies są przechowywanie na urządzeniu końcowym użytkownika.
 6. Pliki cookies służą do następujących celów: do zalogowania i utrzymania sesji po zalogowaniu, do zapamiętania połączenia (tzw. plikie cookies sesyjne), przechowują historię odwiedzin, obsługują ankiety i liczniki odwiedzin, umożliwiają tworzenie statystyk odwiedzin witryny oraz są wykorzystane do badania preferencji Użytkowników w związku z przeglądaniem treści Serwisów, pozwalają rozpoznawać urządzenia końcowe Użytkowników i wyświetlać witrynę internetową odpowiednio do indywidualnych potrzeb Użytkownika, a także umożliwiają dostarczanie reklam (większość z tych plików cookies to tzw. pliki trwałe). Więcej informacji o typach plików cookies pod adresem: https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/technologies/types/
 7. Pliki cookies, zarówno sesyjne jaki i trwałe, nie umożliwiają pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani innych informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika.
 8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez podmioty współpracujące z operatorem, np.: przez operatorów płatności czy sieci reklamowe, zajmujące się wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, a także przez takich operatorów jak: Google, Facebook itp.. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w naszej witrynie również do tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi Google Analytics jest zgodne z Tarczą Prywatności UE-USA – więcej szczegółów tutaj (https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=pl&ref_topic=2919631).
 11. Po wejściu na stronę, w dolnej części pulpitu, użytkownikowi ukazuje się komunikat o następującej treści:

Szanowna Pani, szanowny Panie.

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, m. in. do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” uprzejmie informujemy, że potrzebujemy Pani / Pana zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w szczególności za pomocą plików cookies (tzw. ciasteczek), jak też w razie kontaktu telefonicznego lub w wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu jest dobrowolne i zależne wyłącznie od decyzji Pani / Pana. Poniżej przedstawiamy pełny zakres informacji na temat przetwarzanych danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej wraz z klauzulą informacyjną.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies dostarczają dane osobowe dotyczące m. in. numeru IP Pani / Pana urządzenia końcowego (np. komputera), adresu URL żądania, identyfikatora urządzenia, a także inne podobne informacje. Pliki cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, z której użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad włączania lub blokowania ich działania znajdują się w punkcie IV POLITYCE PRYWATNOŚCI dostępnej pod tym linkiem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest całkowicie dobrowolne, nie jest warunkiem zawarcia ani wykonywania umowy. Wyłączenie działania plików cookies przez Użytkownika może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług serwisu lub pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z oferty dostosowanej do Pani / Pana potrzeb, nie prowadzi jednak do wyłączenia możliwości przeglądania treści zamieszczonych na stronie internetowej.

Skontaktowanie się z nami za pomocą formularzy p.n. Formularz kontaktowy, Wniosek o wydanie opinii prawnej, Zapytaj o koszt obsługi biura rachunkowego, prowadzi do przesyłu do nas wiadomości e-mail pocztą elektroniczną i wiąże się z podaniem Pani / Pana danych osobowych wymienionych powyżej oraz takich, jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwę domeny, nazwę firmy hostingowej i innych danych, w tym także dotyczących prowadzonej przez Panią / Pana działalności gospodarczej, a w przypadku formularza p.n. Wniosek o wydanie opinii prawnej, także podania okoliczność prawnych i podatkowych sprawy/problemu, co do których oczekuje Pani / Pan porady. Kontakt telefoniczny z nami natomiast umożliwia administratorowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie Pani / Pana imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. W przypadku braku Pani / Pana zgody na przetwarzanie przez nas powyższych danych, prosimy nie nawiązywać we wskazany sposób kontaktu z administratorem, w tym nie wypełniać i wysyłać formularzy.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO MARIOLA KAŹMIERCZAK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 470943909, NIP: PL 7251008333.

Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony.

Dane osobowe są przetwarzane w celu: 1. marketingowym (podstawą prawną jest zgoda, art. 6 ust. 1 pkt a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo cofnięcia zgody przez użytkownika lub zgłoszenia żądania usunięcia, sprzeciwu albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 2. umożliwienia nawiązania kontaktu (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej) i świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawą prawną jest niezbędność wykonania umowy, tj. świadczenia usługi, art. 6 ust. 1 pkt b RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą pojawić się w związku z zawarciem umowy lub planowanym zawarciem umowy, 3. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 4. wykrywania botów i nadużyć w usługach (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane, 5. obrony, ustalenia lub dochodzenia praw (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane. 6. statystycznym (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jeśli nie wyraża Pani / Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 1 klauzuli, prosimy nie korzystać z serwisu albo zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby zbieranie tych danych przez pliki cookies nie było możliwe. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2-6 nie odbywa się na podstawie zgody, toteż nie przysługuje Pani / Panu możliwość jej cofnięcia.

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu określonym w pkt 2 niniejszej klauzuli jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia oraz realizowania umowy polegającej na umożliwieniu nieodpłatnego korzystania z serwisu. Odmowa podania danych osobowych, wyrażająca się w rezygnacji z korzystania z serwisu, uniemożliwia zawarcie lub wykonanie że przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy.

W czterech ostatnich przypadkach wskazanych w pkt 3-6 klauzuli uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie własnych praw majątkowych, możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w ramach wymiaru sprawiedliwości, ochrona danych osobowych, poprawa bezpieczeństwa tych danych i poprawa konkurencyjności.

Odbiorcami danych osobowych są agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, usługi telekomunikacyjne, usługi marketingowe, usługi serwisowe oraz odpowiednie organy władzy państwowej, w tym organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości jeśli zgłoszą stosowne żądanie mające podstawę prawną.

Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wykonując obowiązek z art. 13 ust. 2 pkt b RODO, informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych.

W myśl art. 13 ust. 2 pkt b RODO informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celach określonych w pkt 3-6 klauzuli jest dobrowolne. Odmowa podania tych danych może polegać w szczególności na rezygnacji z korzystania z serwisu i będzie jednoznaczna z uniemożliwieniem zwarcia i wykonywania umowy o nieodpłatne korzystanie z serwisu. Pani / Pana dane osobowe nie służą do wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, natomiast będą podlegały profilowaniu w celu dostosowania treści marketingu do Pani / Pana potrzeb i zainteresowań.

Jeśli nie chce Pani / Pan wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt 1 klauzuli, proszę poniżej wybrać przycisk „POLITYKA PRYWATNOŚCI” i zapoznać się z treścią punktu IV, by dowiedzieć się więcej.

Jeśli zbieranie plików cookies nie zostało przez Panią / Pana wyłączone i nie chce Pani / Pan zmieniać ustawień przeglądarki w celu wyłączenia możliwości zbierania plików cookies, a chce Pani / Pan korzystać z serwisu, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez stosowanie plików cookies, naciskając poniższy przycisk „PRZECHODZĘ DO SERWISU”. W ten sposób wyrazi Pani / Pan zgodę na przechowywanie na urządzeniu końcowym, z którego Pani / Pan korzysta plików cookies oraz na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez Panią / Pana z usług i produktów świadczonych drogą elektroniczną, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych przez BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO MARIOLA KAŹMIERCZAK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 470943909, NIP: PL 7251008333.

W przypadku korzystania z formularzy, serwis będzie pytał Panią / Pana o zgodę na podanie danych osobowych. Jeśli zgoda taka nie zostanie udzielona, formularz nie będzie mógł być wysłany. W takim przypadku prosimy o wybór innych przewidzianych form kontaktu, prowadzących do ograniczenia zakresu przekazywanych danych osobowych.

Wyrażoną zgodę można cofnąć przez wyłączenie plików cookies. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które było dokonywane na podstawie uprzedniej zgody.

POWRÓT

V. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Jako administrator danych osobowych, „BIURO” stosuje środki organizacyjne oraz techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując zasady określone przepisami o ochronie danych osobowych oraz środki zabezpieczające przynajmniej na poziomie przewidzianym w przepisach wykonawczych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dostawcą usług hostingowych jest specjalistyczna firma: „NAZWA.PL” Sp. z o.o., ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000594747, Regon: 120805512, NIP: 6751402920. Kapitał zakładowy: 114384.000 zł., www.nazwa.pl., która zapewnia parametry bezpieczeństwa opisane na swojej stornie internetowej pod adresami http://www.nazwa.pl/specyfikacjaserwery oraz http://www.nazwa.pl/parametry-bezpieczenstwa.

POWRÓT

VI. Wprowadzanie zmian w polityce prywatności

Ciągły rozwój Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawa mogą spowodować konieczność lub obowiązek wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez nas polityce ochrony prywatności oraz w Regulaminie świadczenia usług elektronicznych.

Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich użytkowników na stronach serwisu. W takiej sytuacji użytkownik będzie miał prawo do wypowiedzenia w terminie czternastodniowym umowy, dotyczącej korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Brak wypowiedzenia w tym terminie będzie uznany za akceptację przez użytkownika wprowadzonych w Polityce prywatności i w Regulaminie świadczenia usług elektronicznych zmian.

POWRÓT

VII. Kontakt

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, dotyczących Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz innych nieprawidłowości związanych z działaniem Serwisu należy skierować na adres: be@biznes-ekspert.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy zainstalowany w tym miejscu. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, jak również udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.