BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO MARIOLI KAŹMIERCZAK

Biuro rachunkowe Łódź Możliwość obsługi zdalnej Obsługa spraw kadrowych Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy Doradztwo podatkowe Wsparcie prawne Kompleksowość obsługi  Ponad 25 lat wsparcia dla przedsiębiorców Dostosowanie do potrzeb klienta

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

68 / 100

1. Informacje ogólne

 1. Definicje użytych pojęć:
  1. administrator (administrator danych osobowych) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  2. adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty e-mail;
  3. informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  4. kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn.zm.);
  5. komunikat – każdą informację wymienianą lub przekazywaną między określonymi osobami za pośrednictwem publicznie dostępnych usług teleinformatycznych;
  6. konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową;
  7. operator – właściciel serwisu internetowego;
  8. polityka prywatności – dokument, zamieszczony na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników serwisu o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane, zwany dalej „polityką”;
  9. przedsiębiorca – zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2010 roku za Dz.U. nr 220, poz. 1447 z późn.zm.) osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (w tym wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej), korzystająca lub mogąca korzystać za pośrednictwem serwisu z usług świadczonych przez operatora, w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową albo też pełnomocnik przedsiębiorcy;
  10. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, także w sposób dokonujący się w systemach informatycznych;
  11. serwis (serwis internetowy) – witryna (strona) internetowa, której posiadaczem (dysponentem) jest operator, zamieszczony pod adresem www.doradcapodatkowy-lodz.pl;
  12. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.);
  13. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  14. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  15. usługi – czynności, które są wykonywane za pośrednictwem serwisu przez usługodawcę na rzecz usługobiorców na podstawie regulaminu;
  16. usługodawca – operator serwisu, który, prowadząc działalność zarobkową lub zawodową, świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie umów zawieranych z usługobiorcą;
  17. usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawną albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez operatora (usługodawcę) drogą elektroniczną na podstawie umowy zawieranej z nim za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  18. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu, będąca osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, choćby nie zawarła umowy z usługodawcą;
  19. urządzenie końcowe użytkownika – urządzenie, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do sieci teleinformatycznej, np.: komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon itp.;
  20. wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, podającej swoje dane osobowe podczas korzystania z serwisu;
  21. siedziba – główne miejsce wykonywania działalności przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  22. zbiór danych – uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
 2. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, odpowiedzialność operatora oraz zasady korzystania z serwisu zamieszczonego pod adresem www.prawnopodatkowy.pl, zasady korzystania z usług świadczonych za jego pomocą, a także zasady ochrony danych osobowych użytkowników w zakresie nieuregulowanym w polityce prywatności lub w polityce prywatności i plików cookies.
 3. Operatorem serwisu, a zarazem usługodawcą, jest: BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO MARIOLA KAŹMIERCZAK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 470943909, NIP: PL 7251008333, zwana dalej „BIURO”.
 4. Zadaniem serwisu jest:
  1. promowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez usługodawcę,
  2. umożliwienie osobie zainteresowanej działalnością usługodawcy porozumienie się z nim,
  3. sprzedaż miejsca na reklamę innym podmiotom,
  4. marketing bezpośredni własnych produktów, w tym usług,
  5. prowadzenie badań ankietowych,
  6. gromadzenie informacji statystycznych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
 5. W razie rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych przez operatora serwisu, administratorem tych danych jest BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO MARIOLA KAŹMIERCZAK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Regon: 470943909, NIP: PL 7251008333 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administrator danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie danych zebranych w ramach serwisów innym podmiotom na art. 28 ust. 3 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, o czym niezwłocznie zawiadomi użytkownika za pośrednictwem serwisu.
 6. Udostępniając w sieci internetowej niniejszy serwis, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn.zm.) zwaną dalej „Ustawą o świadczeniu usług elektronicznych”, operator ustanawia świadczenie usługi elektronicznej oraz zobowiązuje się świadczyć usługi na zasadach opisanych w Regulaminie.
 7. Korzystając z serwisu usługobiorca lub użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, jak również to, że akceptuje go w pełni i bez zastrzeżeń, jednocześnie zobowiązując się do bezwarunkowego przestrzegania jego postanowień. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez użytkownika lub usługobiorcę winno być równoznaczne z rezygnacją z korzystania z serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla usługobiorców nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 9. Regulamin ten stanowi wzorzec umowny, określający postanowienia umów świadczenia usług zawieranych za pośrednictwem serwisu.
 10. Zawartość serwisu nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert lub do podjęcia negocjacji.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn.zm.),
  2. ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn.zm.),
  3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 1444, poz. 1204 z późn.zm.),
  4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 roku za Dz.U. poz. 2135 z późn.zm.),
  5. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).
 12. Do rozstrzygania sporów oraz wykładni umowy stosuje się prawo polskie. Wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem serwisu podlegają prawu polskiemu.
 13. Wszelkie spory rozstrzyga właściwy według obowiązujących przepisów sąd powszechny.
 14. Regulamin podlega ochronie przewidzianej w prawie autorskim, tj. w ustawie z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn.zm.). Powielanie treści Regulaminu bez zgody autora w celu jego wykorzystania dla własnych potrzeb stanowi naruszenie praw autorskich operatora serwisu.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2016 roku.

POWRÓT

2. Wymagania techniczne i programowe

 1. BIURO zapewnia dostęp do serwisu dla każdego, kto posiada urządzenie końcowe oraz możliwość połączenia się z Internetem.
 2. W celu korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia teleinformatycznego końcowego spełniającego parametry minimalne co do szybkości, pamięcią RAM i systemu operacyjnego, wymagane do pracy w sieci internetowej z zainstalowaną i poprawnie skonfigurowana przeglądarką.
 3. Jako przeglądarkę można zastosować Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowszą wersję, Mozilla Firefox 20.X lub jej nowszą wersję, Apple Safari 4.X (tylko wersję dla Mac OS) lub jej nowszą wersję oraz Google Chrome 23.X lub jej nowszą wersję. Można również użyć innych przeglądarek kompatybilnych z powyższymi (np. Chromium, Iceweasel, Vivaldi itd.). W celu optymalnego wykorzystania serwisu przeglądarka powinna być kompatybilna z technologiami HTML5, CSS3 oraz mieć możliwość uruchamiania skryptów JavaScript.
 4. W celu korzystania z serwisu zaleca się włączenie obsługi plików cookies. Jej wyłączenie może uniemożliwić lub ograniczyć korzystnie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 5. Aby korzystać z wymiany informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, wymagane jest posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail. Wysłanie wiadomości elektronicznej bezpośrednio z Serwisu jest możliwe dopiero po wypełnieniu wszystkich pól formularza.
 6. Do odczytywania dokumentów zapisanych w formacie PDF niezbędne jest posiadanie programu do przeglądania plików w formacie PDF.
 7. Do korzystania z funkcjonalności związanych z portalami społecznościowymi Facebook, Linkedin lub Google+ wymagane jest posiadanie kont na tych portalach.
 8. Dostawcą usług hostingowych jest specjalistyczna firma: „NAZWA.PL” Sp. z o.o., ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000594747, Regon: 120805512, NIP: 6751402920, kapitał zakładowy: 114384.000 zł., www.nazwa.pl., która zapewnia parametry bezpieczeństwa opisane na swojej stornie internetowej pod adresami http://www.nazwa.pl/parametry-bezpieczenstwa/.
 9. Operator zabezpiecza poufność i integralność transmisji danych, co zaświadczy stosowny certyfikat SSL.

POWRÓT

3. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach wynikających z Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, żeby serwis funkcjonował w sposób ciągły. Przede wszystkim ciągłość funkcjonowania serwisu zapewnia firma hostingowi, za co usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Ze strony usługodawcy mogą zachodzić przerwy związane z pracami konserwacyjnymi w witrynie, z aktualizacją danych lub oprogramowania, dodawaniem artykułów, jak też spowodowane czynnikami, za które usługodawca nie może ponosić odpowiedzialności. Usługodawca nie zawsze będzie mógł powiadomić użytkowników o przerwie w funkcjonowaniu serwisu. Co do zasady usługodawca będzie powiadamiał użytkowników za pośrednictwem specjalnego komunikatu zamieszczanego w serwisie o planowanej przerwie w jego funkcjonowaniu. Przerwy w funkcjonowaniu serwisu nie powinny przekraczać 8 godzin w miesiącu kalendarzowym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez przerwy w funkcjonowaniu serwisu.
 3. Usługodawca decyduje o terminie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia nieodpłatnych usług wymienionych w punkcie I.4. tego Regulaminu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu, zmiany nazwy, domeny oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.
 5. W przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia użytkownikowi korzystania z serwisu.

POWRÓT

4. Prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu

 1. Przeglądanie serwisu przez każdego użytkownika jest dobrowolne i nieodpłatne i nie wiąże się z koniecznością podania danych osobowych użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, na zasadach wynikających z Regulaminu i z poszanowaniem dóbr osobistych oraz wszelkich praw usługodawcy i innych osób. W razie naruszenia powyższych zasad użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę. Zamieszczanie treści naruszających dobra osobiste, prawa autorskie, wulgarnych, zawierających groźby lub inne treści bezprawne jest zabronione. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za umieszczenie takich treści.
 3. W razie podawania danych osobowych użytkownik jest obowiązany podawać prawdziwe dane.
 4. Korzystając z serwisu usługobiorca lub użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, jak również, że akceptuje go w pełni i bez zastrzeżeń, jednocześnie zobowiązując się do bezwarunkowego przestrzegania jego postanowień. Brak zgody użytkownika lub usługobiorcy jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.
 5. Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, w tym jego postanowienia o charakterze umownym, które regulują stosunek między użytkownikiem lub usługobiorcą a usługodawcą, jak również zobowiązuje użytkownika lub usługobiorcę do przestrzegania prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn.zm.), podczas korzystania z serwisu.
 6. Użytkownikom nie wolno wykonywać żadnych nielegalnych czynności, w tym między innymi zabrania się:
  1. rozmyślnie obchodzić ograniczenia dotyczące usług lub ich dostępności,
  2. pobierania zawartości baz danych udostępnionych w serwisie i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub w części co do jakości lub ilości,
  3. prowadzić działania szkodliwe dla innych użytkowników, usługodawcy albo dla innych osób, w tym także przekazywać złośliwe lub szpiegujące oprogramowanie, nękać, publikować treści terrorystyczne, szerzyć nienawiść, w tym na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, namawiać do przemocy wobec innych lub propagować totalitarny ustrój państwa,
  4. naruszać dobra osobiste osób trzecich,
  5. zamieszczać treści naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne innych osób albo naruszające inne słusznie nabyte prawa innych osób,
  6. prowadzić działania naruszające prywatność innych osób,
  7. publikowania słów powszechnie uznawanych za wulgarne,
  8. pomagać innym osobom w łamaniu powyższych zasad.
 7. Użytkownik ponosi wszelką i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za naruszenie prawa lub postanowień Regulaminu, w tym za szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniem.

POWRÓT

5. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przeglądanie serwisu przez każdego użytkownika jest nie wymaga podania danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli użytkownik nie zablokuje w swojej przeglądarce plików cookies, to będą przetwarzane następujące dane osobowe użytkownika: numer IP urządzenia końcowego (np. komputera), adres URL żądania, identyfikator urządzenia końcowego itp..
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu ewentualnego przetwarzania danych osobowych oraz celu tego przetwarzania, itp. zostaną zamieszczone w osobnym dokumencie obowiązującym od chwili rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych.
 3. W razie rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych administratorem danych osobowych jest operator serwisu.
POWRÓT

6. Ochrona praw autorskich

 1. Treści publikowane w serwisie są objęte ochroną na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), przy czym dotyczy to zarówno treści publikowanych przez operatora, jak i treści autorstwa użytkowników serwisu.
 2. Użytkownik, nie będący autorem danej treści, ma prawo korzystać z niej wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 3. Naruszeniem praw autorskich lub praw pokrewnych są w szczególności wszelkie formy bezprawnego wykorzystywania treści opublikowanych w serwisie, takie jak, np. odbywające się bez zgody usługodawcy: wydruk treści w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku, umieszczanie treści na stronach internetowych innych podmiotów, przypisywanie sobie autorstwa treści, komercyjne wykorzystanie treści zamieszczonych w serwisach, manipulowanie treściami w taki sposób, że dochodzi do zmiany ich sensu, naruszanie prawa do integralności treści lub upublicznianie ich w innej formie niż ta, w której zostały opublikowane.
 4. Naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych pociąga za sobą konsekwencje w postaci możliwości korzystania roszczeń w stosownych postępowaniach przewidzianych w prawie polskim, w szczególności na drodze postępowania karnego lub cywilnego.

POWRÓT

7. Odpowiedzialność

 1. BIURO oświadcza, że informacje udostępniane przez serwisy internetowe są opracowywane z największą starannością, w sposób bezstronny, z poszanowaniem praw użytkowników i przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ich twórców.
 2. Jednakże treści i opinie zamieszczane w serwisie przez użytkowników nie zawsze muszą być zgodne z naszymi opiniami i poglądami. Każdy autor ma bowiem swobodne prawo do wypowiadania własnych opinii w swoich publikacjach. Każdy użytkownik zamieszcza wypowiada się wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie, naruszające prawo oraz prawa innej osoby należy kierować wyłącznie do autora wypowiedzi.
 3. BIURO zastrzega sobie prawo uniemożliwiania korzystania z serwisu przez użytkowników, naruszających zasady korzystania z serwisu opisane w Regulaminie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa awarii serwisu lub skutki ataku złośliwym oprogramowaniem, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim treści i danych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez siłę wyższą.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i prawdziwość zamieszczonych w serwisie treści, jak również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez użytkowników dla określonych działań.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań użytkowników dokonanych z naruszeniem prawa, w tym postanowień Regulaminu, zarówno w stosunku do nich samych, jak również do osób lub podmiotów trzecich.
 8. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia do operatora i od usługodawcy w przypadku odmowy zamieszczenia w serwisie jego artykułu lub innego utworu lub w przypadku usunięcia treści, której autorem jest użytkownik.

POWRÓT

8. Wprowadzanie zmian w Regulaminie

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, ze skutkiem względem usługobiorców, z którymi stosunek prawny powstał po dacie zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany postanowień Regulaminu w stosunku do aktualnych usługobiorców stają się wiążące po upływie miesiąca, licząc od zawiadomienia usługobiorcy przez usługodawcę, za wyjątkiem zmiany odnoszącej się do zawartych uprzednio umów.
 3. Zawiadomienia dokonuje się wiadomością e-mail przesłaną pod adres e-mail wskazany przez usługobiorcę. Z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, usługobiorca może odrzucić Regulamin w zmienionej treści i zrezygnować z usług serwisu. Zmieniony Regulamin wiąże przedsiębiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384¹ ustawy Kodeks cywilny, to jest, gdy Przedsiębiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie czternastu dni od daty wprowadzenia powiadomienia do serwisu.
 4. Zmiany Regulaminu wywołane ważnymi przyczynami, np. zmianami obowiązującego prawa lub koniecznością wprowadzenia zmian w oprogramowaniu lub potrzebą modyfikacji funkcjonalności serwisu, o ile nie wypływają na prawa usługobiorców, mogą być wprowadzane w terminie czternastodniowym od daty zamieszczenia informacji w serwisie.
 5. Zmieniony Regulaminu publikuje się w serwisie w miejsce jego poprzedniej wersji jako tekst jednolity.

POWRÓT

9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje i zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowania serwisu należy skierować na adres: be@biznes-ekspert.pl.
 2. Reklamacja może być zgłoszona nie później niż w ciągu czternastu dni, licząc od daty wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamację składa się za pośrednictwem kwestionariusza kontaktowego dostępnego w tym miejscu lub w zakładce „Siedziba”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego usługodawca zawiadamia drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

POWRÓT

10. Kontakt

Kontakt do operatora serwisu: be@biznes-ekspert.pl.