BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO MARIOLI KAŹMIERCZAK

Biuro rachunkowe Łódź Możliwość obsługi zdalnej Obsługa spraw kadrowych Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy Doradztwo podatkowe Wsparcie prawne Kompleksowość obsługi  Ponad 25 lat wsparcia dla przedsiębiorców Dostosowanie do potrzeb klienta

RODO

RODO

69 / 100

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe.

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest – wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez właściwego ministra właściwego – „BIZNES-EKSPERT KAŹMIERCZAK” Spółka Jawna z siedzibą 90-254 Łódź ul. Grzegorza Piramowicza 15 lok. 17, REGON: 471437456, NIP: PL 7271860876, adres poczty elektronicznej: be@biznes-ekspert.pl, numer telefonu: 426305719, zwane dalej „Administratorem”.

Inspektor ochrony danych.

Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie przez Administratora usług doradztwa podatkowego i usług rachunkowych, w tym prowadzenia korespondencji z Klientami w celu udzielenia informacji / odpowiedzi przed zawarciem umowy – przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów publiczonoprawnych, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych – przez czas przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, chyba że po upływie tego ustawowego terminu zachodzi konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony praw – wówczas przez czas potrzebny do ustalenia, dochodzenia lub obrony; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia. RODO),
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora, pracownika, osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej lub osoby trzeciej – przy czym uzasadnionym interesem jest umożliwienie uprawnionym podmiotom dochodzenia praw, zabezpieczenie efektywności wymiaru sprawiedliwości – przez czas potrzebny do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw; podstawą przetwarzania w tym celu danych osobowych jest art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kategorie danych osobowych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko oraz płeć, adres e-mail, numer (numery) telefonu, numer Pesel, numer NIP, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania w zakresie niezbędnym do zwarcia i wykonywania umowy albo w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia bezpieczeństwa danych osobowych lub obrony, ustalenia albo dochodzenia praw.

W każdym przypadku zakres przetwarzanych danych przez Administratora będzie ograniczony do danych niezbędnych dla celu ich przetwarzania.

Możliwi odbiorcy danych

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane wybranemu operatorowi, przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłkę pocztowa lub kurierską kierowaną do Pani / Pana, podmiotom świadczącym usługi: księgowe, doradztwa podatkowego, prawne, windykacyjne, informatyczne, serwisowe, usługi dostępu do poczty elektronicznej i usługi chmurowe oraz odpowiednie organy władzy państwowej i sądowniczej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, udostępnianych m.in. przez Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 USA,  dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

Podstawą prawną przekazywania danych osobowych na terytorium Stanów Zjednoczonych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielana w trybie art. 49 ust. 1 pkt a RODO lub też przekazywanie danych osobowych odbywa się w oparciu o program Tarcza Prywatności (Privacy Shield), którego uczestnicy zostali uznani przez Komisję UE na mocy decyzji wykonawczej 2016/1250 z dnia 12.07.2016 r. za spełniający wymagania odpowiedniego stopnia zabezpieczeń ochrony danych osobowych na podstawie art. 45 RODO.

Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione prawnym interesem Administratora, dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia interesu prawnego lub zgłoszenia sprzeciwu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator danych osobowych, wykonując obowiązek z art. 13 ust. 2 pkt b RODO, informuje, że przysługuje Pani / Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo ograniczenia przetwarzania tych danych i prawo do przenoszenia danych.
  • prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych, niemniej realizacja tego żądania może być niemożliwa w określonych sytuacjach, choćby ze względu na ustawowy obowiązek przechowywania dokumentacji przez okres wskazany w odpowiednich ustawach.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
    prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przy czym jeśli przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody, to wówczas nie przysługuje Pani / Panu możliwość jej cofnięcia.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy.

W celu skorzystania z powyższych praw – z wyjątkiem wniesienia skargi do organu nadzoru – należy skontaktować się z Administratorem drogą e-mail na adres: be@biznes-ekspert.pl.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu określonym w pkt 3.1 niniejszej klauzuli w zakresie określonym osobnymi przepisami jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia oraz realizowania umowy. Niepodanie wymaganych każdorazowo przez Administratora  danych osobowych niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy, a w przypadku umowy już zawartej może być przyczyną jej rozwiązania.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw oraz zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze są następstwami dobrowolnego podania powyższych danych osobowych. Podanie tych danych nie następuje w ramach osobnej czynności przedsięwziętej przez Panią / Pana.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pani / Pana dane osobowe nie służą do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, nie podlegają także profilowaniu.